Cтаршiй унтеръ-офицеръ.


Визитъ портретъ.

На лицевой сторонѣ:

М. Дмитрiевъ Нижнiй Новгородъ

На оборотѣ:

Фотографъ М. Дмитрiевъ Нижнiй Новгородъ

Удостоенъ высшихъ наградъ за фотографiи съ натуры.